Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers van de gemeente.

De ambten vertegenwoordigd in de kerkenraad zijn: predikant, ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken. De kerkenraad heeft onder andere tot taak:

de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.